Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane każdorazowo z klientem przy zachowaniu  zasady wynagrodzenia ryczałtowego za przewidywany czas poświęcony klientowi, bądź rozliczenie godzin pracy. W sprawach związanych z zastępstwem procesowym strony ustalają odrębne wynagrodzenie za każdą sprawę  w zależności od rodzaju, stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy. Do wszystkich należności doliczony zostaje podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.